Brühler Stahlhandel

Algemene verkoopvoorwaarden

I. Sluiting van de overeenkomst

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor leveringen en andere diensten. In geval van doorverkoop zijn de voorwaarden van de prijslijst van de in opdracht gegeven leveringen aanvullend van toepassing. De aankoopvoorwaarden van de koper worden hierbij tegengesproken.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten, in het bijzonder verbale nevenafspraken en garanties van onze verkoopmedewerkers, worden pas bindend na onze schriftelijke bevestiging.

3. In geval van twijfel zijn  voor de interpretatie van commerciële clausules zijn de Incoterms 1980 van toepassing.

II. Prijzen

1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden van de prijslijst die op het moment van afsluiten van de overeenkomst gelden, van toepassing.

2. Onvoorziene extra kosten die ontstaan uit de uitvoering van de levering en waarvoor geen toeslagen zijn overeengekomen, zijn voor rekening van de koper, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ervan.

III. Betaling en verrekening

1. Betaling dient zo te gebeuren dat wij op de vervaldag over het bedrag zonder kortingen kunnen beschikken. De koper draagt de kosten van de betalingstransactie. De koper mag alleen compenseren met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen. Hij beschikt alleen over een retentierecht en voor zover dit op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

2. Als de betalingstermijn wordt overschreden of in geval van wanbetaling, zijn de interesttarieven van onze prijslijsten van toepassing. Bij gebreke daaraan rekenen wij interest aan tegen een tarief van 4% boven de disconteringsvoet van de Deutsche Bundesbank. Dit tenzij de koper een lagere schade aantoont. De vordering op een hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

3. Indien de koper in gebreke blijft of op de vervaldag geen wissel accepteert, hebben wij het recht om de goederen terug te nemen en, indien nodig, om toegang te krijgen tot het bedrijf van de koper en de goederen weg te halen. We kunnen ook de doorverkoop, verwerking en verwijdering van de geleverde goederen verbieden. De terugname is geen herroeping van de overeenkomst.

4. Voor zover wij achteraf kennis nemen van omstandigheden die resulteren in een materiële verslechtering van onze activa en die ons recht op betaling in gevaar brengen, zijn wij gerechtigd om onafhankelijk van de looptijd van ontvangen wissels deze opeisbaar te maken.

5. In het geval van 3 en 4 kunnen we de machtiging voor automatische incasso intrekken (V/5) en voorafbetaling eisen voor nog openstaande leveringen.

6. De koper kan de rechtsgevolgen van 3 tot 5 afwenden door een zekerheid te stellen ten belope van onze bedreigd recht op betaling.

7. De wettelijke bepalingen inzake betalingsachterstand blijven ongewijzigd.

IV. Uitvoering van leveringen, leveringstermijnen en -datums

1. Onze leveringsplicht is afhankelijk van volledige en correcte levering aan ons, tenzij de niet-levering of de vertraging in de levering onze schuld is.

2. De leveringstermijnen beginnen te lopen op de datum van onze orderbevestiging, maar niet vóór de verduidelijking van alle details van de bestelling. De leveringstermijnen worden, onverminderd onze rechten die voortvloeien uit het verzuim van de koper, verlengd met de periode waarin de koper zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt, en ook in het geval van een arbeidsconflict voor de duur van de hieruit resulterende verstoring. Dit is overeenkomstig op leveringsdatums van toepassing. Voor het naleven van leveringstermijnen en -datums is het tijdstip van verzending af fabriek of magazijn bepalend. Ze worden bij kennisgeving van het feit dat ze klaar staan voor verzending als gerespecteerd beschouwd, als de goederen zonder onze schuld niet tijdig kunnen worden verzonden.

3. De koper kan een herroepingsrecht wegens onmogelijkheid en vertraging, waarover hij beschikt slechts uitoefenen voor zover de nakoming van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van hem kan worden geëist. Het recht op schadevergoeding van de koper is gebaseerd op Par. X van de voorwaarden.

V. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom (voorbehouden goederen) tot aan de voldoening van alle vorderingen, in het bijzonder ook de respectievelijke saldovorderingen, waar wij recht op hebben in het kader van de zakelijke relatie. Dit geldt ook voor toekomstige en voorwaardelijke vorderingen, bijv. wisselbrieven, en ook wanneer betalingen worden gedaan voor speciaal aangewezen vorderingen.

2. De bewerking en verwerking van de gereserveerde goederen gebeurt voor ons als fabrikant in de zin van § 950 BGB, zonder ons te verplichten. De bewerkte en verwerkte goederen worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van 1. In het geval van verwerking, combinatie en vermenging van de voorbehouden goederen met andere goederen door de koper, zal de mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen zijn ten opzichte van de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Als onze eigendom als gevolg van een combinatie of vermenging vervalt, kent de koper ons hierbij de eigendomsrechten toe op de nieuwe voorraad of de nieuwe zaak ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen en bewaart hij ze voor ons zonder kosten. Onze mede-eigendomsrechten worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van 1.

3. De koper mag de voorbehouden goederen alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tegen de normale voorwaarden verkopen en zolang hij niet in gebreke is, mits de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop overeenkomstig 4 tot 6 aan ons worden overgedragen. Hij heeft geen recht op andere vormen van beschikking met betrekking tot de voorbehouden goederen.

4. De vorderingen van de koper uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen zijn reeds aan ons toegewezen. Ze dienen in dezelfde mate als zekerheid als de voorbehouden goederen. Als de voorbehouden goederen door de koper samen met andere goederen die niet door ons zijn verkocht, worden verkocht, wordt de vordering die door de doorverkoop ontstaat in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de factuurwaarde van de andere goederen, aan ons overgedragen. Bij de verkoop van goederen waarin wij op basis van 2 mede-eigendom hebben, wordt een deel dat overeenkomt met ons aandeel in de mede-eigendom, aan ons toegewezen.

5. De koper heeft het recht om de vorderingen uit de doorverkoop te innen, tenzij we deze machtiging intrekken in de in Par. III/5 genoemde gevallen. Op ons verzoek is hij verplicht zijn klanten onmiddellijk op de hoogte te stellen van de overdracht aan ons, als we dit zelf niet doen, en ons de informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de inning. De koper heeft in geen geval recht op verdere overdracht van de vorderingen. Dit geldt ook voor factoring die door onze machtiging tot inning niet zijn toegestaan.

6. De koper moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van een beslaglegging of andere waardevermindering door derden. 7. Als de waarde van de bestaande waarborgen de gedekte vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, wij zijn verplicht om op verzoek van de koper zekerheden van onze keuze vrij te geven.

VI. Kwaliteit, afmetingen en gewichten

1. Kwaliteiten en afmetingen worden bepaald volgens DIN-normen of productfiches, voor zover er geen buitenlandse normen schriftelijk zijn overeengekomen. Als er geen DIN-normen of productfiches bestaan, zijn bij gebrek aan dergelijk commercieel gebruik de overeenkomstige Euronormen van toepassing, Verwijzingen naar normen, productfiches of fabriekstestcertificaten zijn geen garanties van eigenschappen.

2. De gewichten worden bepaald door de weging die door ons of door onze leverancier wordt uitgevoerd. Het bewijs van gewicht wordt geleverd door de presentatie van de weegbon. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen gewichten zonder te wegen worden bepaald volgens DIN. De toeslagen en kortingen die gebruikelijk zijn in de staalhandel van de Bondsrepubliek Duitsland (handelsgewichten) blijven onverminderd van kracht. In de leveringsbon zijn de opgegeven hoeveelheden, o.a. aantal per bundel, niet bindend voor goederen die op basis van gewicht worden aangerekend. Tenzij gewoonlijk geen enkele weging wordt uitgevoerd, is in alle gevallen het totale gewicht van de zending van toepassing. Verschillen ten opzichte van de berekende individuele gewichten worden relatief ten opzichte over hen verdeeld.

VII. Afhaling

1. Indien een afhaling is overeengekomen, kan deze alleen plaatsvinden in de fabriek die levert of in ons magazijn onmiddellijk na kennisgeving van klaar voor afhaling. De persoonlijke afhalingskosten worden berekend volgens onze prijslijst of de prijslijst van de fabriek die levert.

2. Na de uitvoering van de overeengekomen afhaling van de goederen door de koper klachten voor gebreken die bij de overeengekomen wijze van afhaling kunnen worden geïdentificeerd, uitgesloten.

3. Indien de afhaling zonder onze schuld niet tijdig of onvolledig gebeurt, hebben wij het recht de goederen zonder afhaling te verzenden of voor rekening en risico van de koper op te slaan en in rekening te brengen.

VIII. Verzending, risico-overdracht, deellevering, doorlopende levering

1. Wij bepalen de transportroute en de transportmiddelen, evenals de expediteur en de transporteur. De goederen die volgens de overeenkomst als klaar voor afhaling werden gemeld, moeten onmiddellijk worden afgehaald. Anders hebben wij het recht om deze voor rekening en risico van onze koper te verzenden of naar eigen goeddunken op te slaan en onmiddellijk aan te rekenen.

2. Indien zonder onze schuld het transport langs de voorziene route of naar de beoogde plaats binnen de voorziene tijd onmogelijk wordt, hebben wij het recht om via een andere route of naar een andere plaats te leveren en de daardoor ontstane meerkost komt ten laste van de koper. De koper krijgt de mogelijkheid om vooraf opmerkingen te formuleren.

3. Bij overdracht van het materiaal aan een expediteur of transporteur, maar uiterlijk bij het verlaten van het magazijn of de fabriek van levering, gaat het risico, inclusief dat van inbeslagname van het materiaal, bij alle transacties over op de koper .

4. Het materiaal wordt onverpakt en niet tegen roest beschermd, geleverd. Indien dit in de sector gebruikelijk is, leveren wij verpakt. We zorgen op basis van ervaring en op kosten van de koper voor de nodige verpakkingen, beschermingsmiddelen of transporthulpmiddelen. Ze worden niet teruggenomen.

5. Wij hebben het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen. In de sector gebruikelijke afwijkingen, in meer of in min, op de overeengekomen hoeveelheid zijn toegestaan.

6. In geval van doorlopende leveringen zijn wij verplicht om voor ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden oproepen in te dienen en te sorteren: anders zijn wij gerechtigd om de beslissingen naar ons redelijk oordeel te nemen.

7. Als het volume van de overeenkomst wordt overschreden door de individuele afroepen, hebben we recht op de levering van het overschot, maar zijn we daar niet toe verplicht. We kunnen het overschot berekenen aan de prijzen die geldig zijn op het moment van de afroep of de levering.

IX. Klachten en garantie

Voor gebreken aan de goederen en voor het ontbreken van gegarandeerde kenmerken, bieden wij volgens de volgende garanties:

1. De koper moet de goederen onmiddellijk na aflevering inspecteren met een grondigheid die voor hem onder de gegeven omstandigheden redelijk is: de in dit geval te constateren gebreken moeten onverwijld, en uiterlijk na 14 dagen vanaf de datum van aflevering, schriftelijk worden gemeld. Gebreken die niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, zelfs niet met het meest zorgvuldige onderzoek, moeten onmiddellijk na ontdekking, en uiterlijk voor het verstrijken van de garantieperiode, onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, met onmiddellijke stopzetting van elke bewerking en verwerking.

2. In geval van een gerechtvaardigde, tijdige melding van gebreken, zullen wij de gerapporteerde goederen terugnemen en goederen zonder gebreken in hun plaats leveren: in plaats daarvan hebben wij het recht om de goederen te herstellen. In het geval van niet-nakoming van de herstelling of de vervanging, kan de koper de annulering van de overeenkomst of de aftrek van de vergoeding eisen.

3. Indien de koper ons niet onmiddellijk in de gelegenheid stelt ons van het gebrek te overtuigen, in het bijzonder indien hij de afgekeurde goederen of monsters daarvan niet onmiddellijk op verzoek verstrekt, zijn alle garantievorderingen nietig.

4. Voor goederen die worden verkocht als gedeclasseerd materiaal, bijv. IIa-materiaal, heeft de koper geen recht op garantie met betrekking tot de gespecificeerde fouten en die waarmee hij gewoonlijk zou moeten rekening houden.

5. Vorderingen tot vergoeding van schade die niet aan de goederen zelf is toegebracht (gevolgschade) zijn op basis van Par. X uitgesloten. In geval van het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen zijn wij aansprakelijk in de mate dat het de bedoeling van de garantie is om de koper te beschermen tegen de gevolgschade veroorzaakt door het gebrek.

6. Wij geven op dezelfde manier garantie voor de herstelling en de vervanging als voor de originele levering of service.

X. Algemene aansprakelijkheidsbeperking en verjaring

1. Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, zijn wij enkel in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor schade wegens schending van contractuele of extra-contractuele verplichtingen. Behalve in geval van opzet, is onze aansprakelijkheid niet van toepassing op dergelijke schade die normaliter niet kon worden verwacht bij een dergelijke transactie of waarvoor de koper gewoonlijk verzekerd is of verzekerd kan zijn.

2. Alle contractuele vorderingen tegen ons verjaren een half jaar na levering, zolang er geen bij bouwwerken geen langere verjaringstermijnen van toepassing zijn.

XI. Niet toegelaten doorverkoop

1. Onze koper kan EGKS-producten
a) die niet uitdrukkelijk worden verkocht voor uitvoer naar derde landen, niet in onbewerkte staat buiten de EG brengen.
b) die worden verkocht voor uitvoer naar derde landen, niet onverwerkt op het grondgebied van de EG laten, ernaar terugleveren of terug brengen, noch kunnen ze worden afgeleverd op of overgedragen naar een andere bestemming dan die welke in de bestelling is vermeld. Dit product mag niet worden verwerkt op het grondgebied van de EG. Het grondgebied van Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden wordt met de EG gelijkgesteld.

2. Op ons verzoek is de koper verplicht om de plaats waar het materiaal zich bevindt, te bewijzen.

3. De koper moet ook de verplichting van 1 aan zijn afnemer opleggen met daarnaast de verplichting om deze ook door te geven. De koper moet de daaruit voortvloeiende vorderingen laten gelden en op verzoek deze vorderingen voor bewijzen, schadevergoeding en contractuele boetes overdragen. Hij is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van inbreuken door zijn klanten op de verplichtingen die hun in op basis van lid 1 zijn opgelegd.

4. Als de koper of een van zijn ondergeschikte klanten zijn verplichtingen schendt, moet de koper ons compenseren voor gederfde winst en een contractuele boete betalen ter hoogte van 30% van de overeengekomen koopprijs.

5. Indien de goederen zijn verplaatst naar een andere plaats en/of een ander adres dan die welke op de factuur zijn vermeld, moet de koper, ook al kan zijn schuld niet bewezen worden, alle voordelen die hem ten aanzien van de opgegeven geadresseerde zijn verleend plus € 50,00 per ton misleide goederen, maar minimum tweemaal de waarde van de voordelen, vergoeden.

XII. Plaats van uitvoering, rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

1. De plaats van uitvoering voor onze leveringen is af fabriek in de fabriek van levering en ons magazijn voor de andere leveringen. Voor zover toegestaan volgens § 38 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn de rechtbanken van Brühl bevoegd. We kunnen de koper ook aanklagen in zijn rechtsgebied. 2. Alle rechtsverhoudingen tussen ons en de koper worden beheerst door het recht dat de wettelijke relaties tussen binnenlandse partijen regelt op de plaats van onze maatschappelijke zetel.

Aanvullende voorwaarden voor betonstaal

I. Leveringsdatums, termijnen en afroepen

1. De door ons bevestigde termijnen en datums zijn doorslaggevend; ze zijn geldig onder de voorwaarde van gemiddelde problemen bij de verwerking. Voor de rest leveren we in het kader van de voortgang van de werf.

2. We werken alleen op basis van goedgekeurde en geteste wapeningsplannen en staallijsten; ze moeten ons op tijd en gratis ter beschikking worden gesteld.

3. Leveringstijden voor individuele afroepen beginnen pas nadat de goedgekeurde en gecontroleerde wapeningsplannen en staallijsten en alle individuele vragen zijn voorgelegd. De overdracht van wapeningsplannen en staallijsten is nog geen afroep.

4. De klant moet het materiaal dat op tijd is voltooid onmiddellijk overnemen. In geval van vertraging bij de afhaling, zijn wij hebben wij het recht om het als klaar voor afhaling gemeld materiaal voor rekening en risico van de koper naar eigen goeddunken op te slaan en onze prestaties, inclusief opslagkosten als af fabriek uitgevoerd aan te rekenen. Foutvrachten zijn voor rekening van de besteller.

5. In geval van overschrijding van overeengekomen leveringstermijnen en -datums waarvoor wij verantwoordelijk zijn, moeten ons een extra termijn van minstens twee werkdagen worden toegestaan. Dagen met slecht weer volgens §§83e.v. van de Arbeitsförderungsgesetz verlengen overeengekomen termijnen en verlaten de datums.

II. Wapeningsplannen en staallijsten, werkproces

1. Voorkeur voor een bepaalde volgorde in de productie. Het opslaan, bundelen of laden van een bestelling die uit meerdere artikelen bestaat, moet ons tijdig schriftelijk worden meegedeeld, zodat we hiermee bij het begin van het werk rekening kunnen houden. We houden rekening met verzoeken met betrekking de lading in het kader van operationele, wegverkeertechnische en laadtechnische voorwaarden.

2. De levering van het staal voor een component die voor verschillende betonsecties in meerdere delen moet worden geleverd, moet ons worden gemeld in een voldoende gemarkeerde staallijst.

 

 

 

 

 

 

3. Latere wijzigingen aan wapeningsplannen en stalen lijsten alsmede afwijkingen met betrekking tot het bestelde materiaal, moeten tijdig schriftelijk met ons worden overeengekomen en geven ons het recht om de leveringsdatums aan te passen. Voor zover eerdere documenten door dergelijke wijzigingen geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard, moet de besteller ons hiervan uitdrukkelijk op de hoogte stellen.

III. Risico-overdracht en garantie

1. Bij het verlaten van het magazijn of de buigfabriek gaat het risico over op de koper.

2. Onze garantie is gebaseerd op onze algemene voorwaarden. Voor zover de koper op basis hiervan het recht heeft om de overeenkomst te annuleren in geval van gebrekkige levering en uitvoering, is dit recht alleen van toepassing op de betwiste delen van onze levering en diensten.

3. Na de uitvoering van een overeengekomen of wettelijk vereiste afhaling, in het bijzonder de vrijgave door de testingenieur, is de klacht over gebreken die tijdens de afhaling kunnen worden vastgesteld uitgesloten. Hetzelfde is van toepassing in het geval dat de afhaling niet gebeurt om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

4. Indien wij volgens onze algemene voorwaarden of volgens de wet ook voor schade aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe en voorzienbare schade. In geval van gebrek aan gegarandeerde eigenschappen zijn wij aansprakelijk in de mate dat het de bedoeling van de garantie is om de koper te beschermen tegen de gevolgschade veroorzaakt door het gebrek.

5. Wij ondernemen geen verificatie van de juistheid en volledigheid van wapeningsplannen en staallijsten. De gevolgen van fouten in wapeningsplannen en staallijsten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.