Brühler Stahlhandel

Dataprotectie

Dataprotectie

Brühler Stahlhandel GmbH heet u welkom op haar homepage en waardeert uw interesse in de site en de gepresenteerde producten. In het volgende geven wij u informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met onze internetpagina's.

In de regel kan onze website worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk orgaan:

Brühler Stahlhandel GmbH
Am Volkspark 17
D-50321 Brühl

T (+49) 2232 - 18 99 - 0
F (+49) 2232 - 18 99 - 18
E info(at)bruehler-stahlhandel.de
W www.bruehler-stahlhandel.de

BTW-identificatienummer: DE12349171717

Commercieel Reglement nr.: HRB 43362 AG Keulen

Vertegenwoordigd door:

De heer Alexander Hens (algemeen directeur)
De heer Edgar Hens (algemeen directeur)

2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens of als u informatie nodig heeft, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Niklas Hannibal

Brühler Stahlhandel GmbH
Am Wahler Berg 7
41541 Dormagen
E datenschutz(at)bruehler-stahlhandel.de

3 Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonsgegevens

In principe kunt u alle onderdelen van onze website bezoeken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u contact met ons wilt opnemen, informatie bij ons wilt opvragen of goederen wilt bestellen, moeten wij persoonlijke gegevens (bijv. uw volledige naam en postadres en/of e-mailadres) verzamelen en verwerken voor verwerking. Voor de verwerking van bestellingen is verdere informatie nodig, zoals het afleveradres, de door u gewenste betaalmethode en, indien van toepassing, uw bank- of creditcardgegevens.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

Op grond van artikel 14, lid 1, onder d), onder d), van het EU-DS-GVO is de verantwoordelijke persoon verplicht de betrokkenen en de categorieën verwerkte persoonsgegevens te informeren.

3.1 Persoonlijke gegevens

Volgens artikel 4, lid 1, van het EU-DS-GVO zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een direct of indirect geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw contactgegevens, uw IP-adres bij het oproepen van onze internetpagina's en de gegevens die u ons via het contactformulier meedeelt.

3.2 Contact (telefonisch overleg, contactformulier)

U kunt telefonisch informatie krijgen en ons berichten sturen via een contactformulier op de website of per fax. Om ons in staat te stellen te reageren bij het gebruik van het webformulier of andere contactmogelijkheden, is het noodzakelijk om basisgegevens te verstrekken. Deze zijn gemarkeerd met een sterretje in het contactformulier. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het oog op telefonische raadpleging of de verwerking en beantwoording van vragen via het contactformulier en andere daarmee verband houdende communicatie.

Alle gegevens die u via het formulier op onze website verstuurt, worden versleuteld verzonden om ze te beschermen tegen misbruik door derden.

Door de gegevens vrijwillig aan ons door te geven, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

De verwerking vindt plaats op basis van een vrijwillig gegeven toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a) EU DS-GVO. De voor het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonlijke gegevens worden automatisch gewist zodra het verzoek of de reden voor de communicatie is afgehandeld en er geen redenen zijn voor verdere opslag.

3.3 Serverstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens automatisch overgebracht van uw systeem naar onze webserver, tenzij u andere instellingen in de instellingen van uw webbrowser hebt gemaakt. De volgende gegevens worden opgeslagen totdat ze worden verwijderd:

- Het IP-adres van de aanvragende computer
- Een tijdstempel van de toegangen (datum, tijd, tijd, tijdverschuiving)
- Naam, URL en hoeveelheid gegevens die zijn overgedragen voor de opgevraagde pagina's en gegevens.
- De hoeveelheid verstrekte gegevens
- De status van de toegangen (succesvol verzonden, niet gevonden etc.)
- Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
- Het adres van waaruit het bezoek werd afgelegd (bijv. zoekmachines met de gebruikte zoekwoorden)

De verwerking wordt voor dit doel uitgevoerd,
- om de verbinding met de website mogelijk te maken,
- om een optimale presentatie van de website mogelijk te maken,
- de veiligheid en stabiliteit van de systemen te testen en te waarborgen,
- het beheer van de website mogelijk te maken en te verbeteren,
- indien nodig om misbruik van onze site en ongeoorloofd gebruik te voorkomen om toegangen te traceren.

De opgeslagen gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. In de regel kunnen we de gegevens niet aan een bepaalde persoon toewijzen. De verwerking vindt niet plaats met het doel om meer informatie te verkrijgen over de respectievelijke bezoekers van de website. Na deze evaluatie worden de geregistreerde gegevens automatisch verwijderd.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, eerste zin, onder f), van de EU DS-GVO hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens met het oog op het onderhoud van het systeem en de optimalisering van onze websites.

3.4 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser opslaat op uw systeem om het aanbod gebruiksvriendelijker te maken of om het gebruik van winkelmandjes mogelijk te maken. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

4 Openbaarmaking van gegevens

Door uw gegevens vrijwillig aan ons bekend te maken, geeft u ons toestemming om uw gegevens aan derden door te geven voor zover dat nodig is voor de verwerking van de door u gevraagde transacties. In principe verwerken wij uw orders in eigen huis. Daarnaast zijn uw financiële dienstverlener en onze huisbank betrokken bij de financiële afwikkeling van uw boeking.

Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins doorgeven aan andere bedrijven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de bestellingen die bij ons worden geplaatst of uitzonderlijk wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens worden in principe alleen aan derden doorgegeven indien

- uitdrukkelijk door de betrokkene is goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, eerste letter a) EU DS-GVO,
- de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, eerste zin, onder f), van de groepsvrijstellingsverordening EU-DS is noodzakelijk voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat de betrokkene een hoger rechtmatig belang heeft bij het niet openbaar maken van zijn gegevens,
- voor de overdracht van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin 1 Brief. c) EU DS-GVO er een wettelijke verplichting bestaat, en/of
- Dit is noodzakelijk op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de groepsvrijstellingsverordening EU-DS voor de uitvoering van een contractuele relatie met de betrokkene.

5 Uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website of in verband met het verzoek om informatie of het initiëren en verwerken van contracten, hebt u als "betrokkene" in de zin van de EU DS-GVO de volgende rechten:

5.1 Recht op informatie

U kunt bij ons informatie opvragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Een recht op informatie bestaat niet als de gegevens niet mogen worden gewist vanwege wettelijke of wettelijke bewaartermijnen of uitsluitend voor gegevensback-up- of gegevensbeschermingsdoeleinden worden gebruikt, voor zover het verstrekken van informatie een onevenredig grote inspanning en verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

Indien nodig kunt u informatie opvragen over:

- De doeleinden van de verwerking,
- de categorieën van persoonlijke gegevens die door u worden verwerkt,
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen,
- indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag,
- het bestaan van een recht op correctie of verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,
- het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
- indien de persoonsgegevens niet van u als betrokkene zijn verzameld, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
- in voorkomend geval, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van geautomatiseerde besluitvorming,
- in het geval van doorgifte aan ontvangers in derde landen, bij gebrek aan een besluit van de Commissie van de EU over de toereikendheid van het beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45, lid 3, van het EU-DS-GVO, informatie over de vraag welke passende waarborgen worden geboden overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het EU-DS-GVO voor de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Correctie en voltooiing

Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonlijke gegevens over u hebben, kunt u eisen dat wij de onjuiste gegevens corrigeren. Als de gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om deze aan te vullen.

5.3 Schrappen

U hebt recht op annulering ("recht om te worden vergeten") als een van de volgende redenen van toepassing is:

- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt,
- U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken,
- U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij openbaar hebben gemaakt,
- U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet door ons openbaar zijn gemaakt en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking,
- Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt,
- Het wissen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwijdering niet of slechts met onevenredig veel moeite mogelijk is in het geval van rechtmatige, niet-geautomatiseerde gegevensverwerking vanwege de speciale vorm van opslag en uw interesse in de verwijdering gering is. In dit geval komt de beperking van de verwerking in de plaats van de schrapping. Een recht op verwijdering bestaat ook niet als de gegevens moeten worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften (bijv. op grond van fiscale voorschriften).

5.4 Beperking van de verwerking

U kunt eisen dat wij de verwerking beperken als een van de volgende redenen van toepassing is:

- U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens. In dit geval kan de beperking worden gevraagd voor de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren.
- De verwerking is onwettig en u verzoekt om beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens in plaats van verwijdering.
- Wij hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt de gegevens wel nodig om een claim in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
- U heeft bezwaar gemaakt op grond van art. 21 lid 1 EU DS-GVO. De beperking van de verwerking kan worden geëist zolang het nog niet zeker is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Beperking van de verwerking houdt in dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang. Voordat wij de beperking opheffen, hebben wij de plicht u hiervan op de hoogte te stellen.

 

5.5 Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op doorgifte van gegevens indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) EU DS-GVO of op een contract waarbij u partij bent en de verwerking wordt uitgevoerd volgens geautomatiseerde procedures. In dit geval omvat het recht op gegevensoverdracht de volgende rechten, mits de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast:

U kunt ons verzoeken om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te bewaren. U hebt het recht om deze gegevens zonder enige belemmering van onze kant over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon. Voor zover dit technisch mogelijk is, kunt u eisen dat wij uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon doorgeven.

5.6 Recht van beroep

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de plaats van uw verblijf of werk of voor de plaats van de vermoedelijke inbreuk.

5.7 Recht van bezwaar

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. De herroeping kan als volgt worden doorgegeven:

T (+49) 2232 - 18 99 - 0
F (+49) 2232 - 18 99 - 18
E info(at)bruehler-stahlhandel.de

6 Gegevensoverdracht naar een derde land

Een overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER vindt niet plaats en is niet gepland.

7. Duur van de gegevensopslag

De persoonlijke gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het betreffende doel van de verwerking en opslag niet meer wordt vermeld. Verdere opslag kan noodzakelijk zijn indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, indien opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen.

 

8 Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.